بازدید مدیرعامل محترم از اداره عملیات کمیته خاص - یازدهم آبان 98