بازدید مدیرعامل محترم از عملیات ناحیه یک-یکم آبان98