"توجه نمائید که پر کردن فیلدهای ستاره دار جهت اعلام نتیجه شکایت اجباری می باشد"

مشخصات شاکی

نام:

*

نام خانوادگی:

*

کدملی:

*

شماره ثابت:

*

شماره همراه:

*

آدرس:

*

مشخصات واحد، مدیریت یا فرد مورد شکایت

نام واحد یا مدیریتی که از آن شکایت دارید:

نام شخصی که از آن شکایت دارید:

*

مشخصات جغرافیایی مورد شکایت

استانی که فرد یا واحد مورد شکایت در آن واقع است

شهری که فرد یا واحد مورد شکایت در آن واقع است

اطلاعات شکایت

موضوع شکایت:

متن شکایت را واردنمایید:

تاریخ:

فایل: